අඳුර

අඳුර පරදවයි
මගේ තනිකම
වෙළා මා සිත් දැහැන
ටිකෙන් ටික මටත් නොදැනිම
කොහෙද ඔබ කියනු මැන..

නිවී නිවී දිලෙනා තරු දහසකට,
අහංකාර සඳ එළියට
එකළු කළ හැකිද
මගෙ අඳුරු සිත් අහස
ඔබ මා ළගින් නැති විටෙක…

 

In response to the daily prompt today: Darkness

Advertisements

One thought on “අඳුර

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s