සිහිනයක සිහිනයක්

ලියන්නට සිතෙන්නේ ඔබ ගැනම පමණයි.
සිතන්නට සිතෙන්නේ ඔබ ගැනම පමණයි.
සිහිනයෙන් සිහිනයට දකින්නෙත් ඔබම පමණයි.
පතන හැම පැතුමක්ම ඔබ වෙනුවෙන්ම පමණයි.
එත්,
ඔබට පෙනෙන්නෙ මේ විසල් ලොවම පමණයි.
දහසක් සිත් අතරේ, අනන්තවත් නෙතු යුග අතරේ,
මගේ සිත නවතින්නෙ ඔබේ ඔය සිත ලඟ විතරමයි.
මගේ සිත අදත්, හෙටත්, මියෙනතුරු හැමදාමත්
ඔබ වෙනුවෙන්ම පමණයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s